# #

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I CENNIK WYROBÓW NR 1/2014

 

1,Niniejsze warunki Ogólne i Cenniki dotyczą sprzedaży wyrobów na stronie sklepu internetowego www.serwisbramowy.pl  poprzez spółkę BiG TOR M. Barański Spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082624, zwana dalej BiG TOR.

2. Sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotów gospodarczych, współpracującym ze sklepem, zwanych dalej Przedstawicielami Producenta.

3. Ceny w sklepie www.serwisbramowy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Przedstawiciel Producenta jest samodzielnym, niezależnym od Sklepu podmiotem gospodarczym.

5. Przedstawiciel Producenta prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek.

6. Sklep nie udziela wyłączności na sprzedaż jego wyrobów Przedstawicielowi Producenta.

7. Używanie przez Przedstawiciela Producenta znaków towarowych BiG TOR w jakiejkolwiek formie może się odbywać wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Producenta lub w celu wskazania BiG TOR jako producenta wyrobów.

9. Wszelkie informacje handlowe (dotyczące warunków współpracy, w tym wysokość marży), uzyskane od BiG TOR, mają charakter poufny i nie mogą być ujawniane przez Przedstawiciela Producenta osobom trzecim bez uprzedniej zgody BiG TOR, bez ograniczenia czasowego.

10. Przez dni robocze w rozumieniu niniejszych Warunków Ogólnych rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:        

" Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję ogólne warunki sprzedaży i cennik wyrobów BiGTOR 1/2014 

 

§ 2 Obowiązki Przedstawiciela Producenta w ramach sprzedaży wyrobów BiG TOR

 

1. Posiadanie niezbędnej wiedzy w celu optymalnego, adekwatnego do danych lokalnych warunków zabudowy i otoczenia, dobierania produktów z zakresu oferty BiG TOR.

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy w celu poprawnego montażu produktów BiG TOR.

3. Udzielanie Klientom informacji z zakresu oferty BiG TOR. 1) BiG TOR zastrzega, że rozmieszczenie w poszczególnych seriach wyrobów szczegóły wykonawcze, takie jak np.: układ sekcji i przeszkleń, deseniowanie, wybarwienie i odcienie i inne detale, mogą różnić się od siebie w różnych seriach produkcyjnych oferowanych wyrobów w czasie bez pisemnego uprzedzenia. Po stronie Przedstawiciela Producenta leży obowiązek każdorazowego upewnienia się czy posiadane przez niego próbki i opisy techniczne są nadal aktualne.

4. Prowadzenie sprzedaży wyrobów BiG TOR z obowiązkiem eksponowania informacji o BiG TOR jako producencie tych wyrobów. Niedopuszczalne jest zatajenie wobec Klienta pochodzenia wyrobów z BiG TOR, usuwanie tabliczek znamionowych i innych oznaczeń BiG TOR oraz oznaczanie wyrobów własnymi oznaczeniami w sposób, wprowadzający w błąd co do ich pochodzenia.

5. Montaż i uruchamianie wyrobów BiG TOR zgodnie z dokumentacją techniczno-montażową.

6. Przekazywanie uruchomionych wyrobów BiG TOR Klientom wraz z instrukcją obsługi i konserwacji w celu umożliwienia Klientowi przestrzegania zawartych w tejże instrukcji ustaleń.

7. Świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, w zakresie określonym w instrukcjach obsługi i konserwacji.

8. Świadczenie serwisu pogwarancyjnego na warunkach, uzgodnionych z Klientem.

9. Stwierdzanie zasadności roszczeń gwarancyjnych Klientów, dotyczących wyrobów BiG TOR.

10. Rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez swoich Klientów, dotyczących wyrobów BiG TOR, zgodnie z procedurą rozpatrywania reklamacji.

11. Dbałość o dobre imię i wizerunek BiG TOR poprzez rzetelną obsługę Klienta, staranny i poprawny technicznie montaż oraz serwisowanie wyrobów w zakresie oferty BiG TOR.

12. Dbałość o zachowanie ładu, czystości i odpowiednich warunków przechowywania wyrobów BiG TOR, zarówno jako zapasów magazynowych, jak i ekspozycyjnych.

13. Eksponowanie materiałów reklamowych i wzorcowych wyrobów BiG TOR, co najmniej na równi z innymi produktami.

14. Zapewnienie przepływu do BiG TOR wszelkich uwag i wniosków Klientów. Szczególnie w zakresie nowych potrzeb Klientów, potrzeb modyfikacji dotychczasowych produktów czy też nowych uruchomień produkcyjnych.

 

 § 3 Ceny

 

1. Ceny na wyroby gotowe w wykonaniu standardowym zawarte są  na stronie sklepu przy każdym produkcie. Podane ceny są cenami jednostkowymi netto oraz brutto, loco magazyn BiG TOR.

2. Ceny zawarte w cennikach BiG TOR, wyrażone są w złotych polskich (PLN) 

3. Ceny, zawarte w cennikach BiG TOR, zgodnie z oznaczeniem, mogą być cenami hurtowymi z uwzględnionymi rabatami dla Przedstawiciela Producenta lub cenami detalicznymi, od których przysługuje rabat dla Przedstawiciela Producenta.

6. Ceny detaliczne są podawane do wiadomości publicznej na obszarze całego kraju.

7. Wysokość rabatu od cen detalicznych jest ustalana indywidualnie i potwierdzana przez Administratora Sklepu w formie pisemnej.

8. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych produktów.

9. Ceny elementów wyposażenia dodatkowego zawarte w tabelach opcji i dopłat obowiązują wyłącznie w przypadku sprzedaży w komplecie z wyrobem w wykonaniu standardowym. Ceny elementów wyposażenia dodatkowego zamawiane bez wyrobu w wykonaniu standardowym kalkulowane są indywidualnie.

10. W indywidualnych przypadkach realizacja zamówienia Przedstawiciela Producenta po cenie, wynikającej z obowiązującego cennika, może okazać się niemożliwa. W takim przypadku Sklep zastrzega możliwość ustalenia ceny indywidualnej.

 

§ 4 Zamówienia

 

1. Zamówienia Przedstawiciel Producenta składa poprzez zarejestrowanie się na stronie Sklepu www.serwisbramowy.pl a następnie wybór poszukiwanego produktu i dodanie go do koszyka poprzez naciśnięcie przycisku "dodaj do koszyka".

1) Składając zamówienie Przedstawiciel Producenta oświadcza, że zapoznał się z aktualnym w danym momencie standardem, cechami fizycznymi, estetycznymi i technicznymi, a zwłaszcza z ograniczeniami zakresu stosowania zamawianego wyrobu.

2) Przedstawiciel Producenta przy znajomości podstawowego zakresu dostawy poszczególnych wyrobów, zobowiązany jest do zapewnienia zgodności instalowanego wyrobu z lokalnymi wymogami.

2. Dopuszcza się składanie zamówień za pośrednictwem faksu lub internetu. Złożenie zamówienia za pośrednictwem faksu lub Internetu oznacza, iż Przedstawiciel Producenta ponosi odpowiedzialność za treść zamówienia, a strony uznają, iż spełnia ono warunki złożenia zamówienia w formie pisemnej.

3. Każde zamówienie Sklep potwierdza poprzez wysłanie wiadomości mailowej z potwierdzeniem zamówienia na wskazany przez Klienta adres.

7. Wszelkie korekty do złożonego zamówienia składane są przez Przedstawiciela Producenta w formie pisemnej i powodują zmianę terminu realizacji.

8. Wszelkie korekty do złożonego zamówienia składane przez Przedstawiciela Producenta podlegają wycenie uwzględniającej wszelkie koszty związane ze zmianą zamówienia w trakcie trwania jego realizacji.

9. Poszczególne towary Przedstawiciel Producenta zamawia zgodnie z nazewnictwem i symboliką obowiązującą w cennikach BiG TOR. 

 

§ 5 Warunki odbioru produktów

 

 1. Terminy realizacji zamówienia każdorazowo uściślane są potwierdzeniem zamówienia w formie pisemnej.

2. Podany w potwierdzeniu zamówienia tydzień realizacji zamówienia oznacza, że deklarowanym dniem odbioru jest ostatni dzień roboczy określonego tygodnia w roku kalendarzowym.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie, wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, Administrator Sklepu  poinformuje o możliwym opóźnieniu niezwłocznie, nie później niż na 5 dni przed pierwotnym terminem realizacji, podając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia. Brak odpowiedzi Przedstawiciela Producenta w terminie 2 dni roboczych uważa się za akceptację przedłużenia terminu realizacji. Odmowa akceptacji przedłużenia terminu powoduje odstąpienie od umowy bez dalszych konsekwencji dla Stron.

4. W przypadku niedotrzymania przez Sklep określonego w potwierdzeniu zamówienia lub przedłużonego terminu realizacji, Przedstawicielowi Producenta przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 0,1% wartości nie dostarczonych w terminie towarów za każdy dzień zwłoki, tylko w przypadku, jeżeli Przedstawiciel Producenta poniósł szkodę. Odpowiedzialność Sklepu z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia ograniczona jest do 3% wartości nie wydanych w terminie towarów.

5.Sklep serwisbramowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, jeżeli jest ono następstwem zdarzeń nadzwyczajnych, będących poza kontrolą Sklepu, a w szczególności działań organów państwowych lub samorządowych albo siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności klęski żywiołowe, wojny, niepokoje społeczne, mobilizację, braki surowców, braki transportowe, strajki, lock-out. Administrator Sklepu  niezwłocznie zawiadomi Przedstawiciela Producenta o zaistnieniu przeszkody w wykonaniu zamówienia z powyższych przyczyn. W takim przypadku Sklep będzie upoważniony do odstąpienia od umowy w całości lub części bez żadnych zobowiązań odszkodowawczych wobec Przedstawiciela Producenta.

6. W przypadku nie odebrania zamówionego towaru przez Przedstawiciela Producenta, w ustalonym terminie, BiG TOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury sprzedaży na wyżej wymieniony towar po upływie 7 dni roboczych od daty podanej na pisemnym potwierdzeniu zamówienia.

7. W przypadku odbioru towarów własnym transportem przez Przedstawiciela Producenta, wymagane jest telefoniczne ustalenie daty i terminu odbioru. Przedstawiciel Producenta jest zobowiązany zadysponować środek transportu, który umożliwia załadunek za pomocą wózka widłowego bez dodatkowego udziału pracowników Producenta.

8. Sklep może odmówić wydania towaru, jeżeli środek transportu zadysponowany przez Przedstawiciela Producenta nie jest przystosowany do przewozu lub załadunku tego typu towarów.

9. Warunki bezpłatnej i płatnej usługi transportowej realizowanej przez BiG TOR są ustalane indywidualnie i potwierdzane przez Producenta w formie pisemnej.

10. W przypadku dostarczenia towarów przez Sklep, Przedstawiciel Producenta zobowiązany jest zapewnić rozładunek w miejscu dostawy własnym staraniem i na własny koszt.

11. Odbioru ilościowego i jakościowego dostawy dokonuje osoba upoważniona przez Przedstawiciela Producenta. Przedstawiciel Producenta jest zobowiązany do każdorazowego kontrolowania jakości i kompletności dostarczonego towaru. Zgłoszenia reklamacji uszkodzeń przesyłki będą uwzględniane wyłącznie na podstawie zastrzeżeń naniesionych przez Przedstawiciela Producenta w obecności przewoźnika na specyfikacji oraz dołączonego protokołu szkody.

12. Przedstawiciel Producenta jest obowiązany zbadać towar w dniu jego dostarczenia. Wszelkie niezgodności co do ilości, rodzaju i jakości dostarczonego towaru, powinny być zgłoszone w formie pisemnej w terminie dwóch dni, licząc od dnia w którym wada mogła zostać wykryta, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.

13. Proces reklamacyjny ze spedytorem prowadzi Przedstawiciel Producenta.

 

 

 

 

 § 6 Płatności

 

 1. Warunki płatności, takie jak: wysokość zaliczki, forma i termin zapłaty oraz limit kredytu kupieckiego ustalane są indywidualnie i potwierdzane przez Administratora sklepu w formie pisemnej.

2. Zapłata za zakupione przez Przedstawiciela Producenta wyroby będzie następować w uzgodnionej formie na podstawie faktury wystawionej przez BiG TOR, przy czym zapłata za pierwsze zamówienie nastąpi gotówką, czekiem potwierdzonym lub poleceniem przelewu dokonanym najpóźniej w dniu odbioru towaru. W przypadku zapłaty poleceniem przelewu należy przesłać do BiG TOR kopię potwierdzenia polecenia przelewu.

3. Jakiekolwiek reklamacje, co do jakości dostarczonych towarów nie wstrzymują płatności za towar przez Przedstawiciela Producenta.

4. BiG TOR zastrzega sobie prawo sprzedaży wierzytelności przysługujących mu od Przedstawiciela Producenta.

 

§ 7 Gwarancja

 

1. Sklep udziela gwarancji na swoje wyroby. Szczegółowe warunki gwarancji, udzielanej na rzecz Klienta (ostatecznego użytkownika) określa karta gwarancyjna. Warunki gwarancji na rzecz Przedstawiciela Producenta określają postanowienia niniejszego rozdziału, przy czym okres gwarancji wynika z karty gwarancyjnej wyrobu.

1) Trwałość części zamiennych oraz podzespołów serwisowych zależy od stopnia zużycia naprawianego wyrobu, od stanu innych zastanych w serwisowanym wyrobie elementów współpracujących z wymienianym podzespołem i innych zastanych czynników zewnętrznych pozostających poza wpływem i wiedzą Sklepu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności, a rękojmię wyłącza się w odniesieniu do części zamiennych i podzespołów serwisowych.

2. Dla części i towarów, na które istnieje autonomiczna gwarancja innego dostawcy lub producenta obowiązują warunki gwarancji danego producenta lub dostawcy.

3. Rozmieszczenie przeszkleń, zamków, desenie, wybarwienie/odcienie kolorów i inne detale wykonawcze, które są niedostrzegalne/nieistotne w przypadku sprzedaży jednostkowej mogą różnić się od siebie w przypadku zamówienia bram o takich samych kolorach (wymiarach) w różnych zamówieniach lub różnych partiach dostaw. Analogicznie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wzmiankowaną zgodność także w przypadku zamówień na części serwisowe.

4. Zróżnicowanie techniki produkcji (pigmentacji) farb i lakierów oraz zróżnicowanie faktury i materiałów lakierowanego podłoża nie wyklucza powstawania różnic kolorystycznych i wybawień w stosunku do oryginalnego wzornika RAL. Dlatego Sklep deklaruje wykonanie powłok w kolorach jedynie zbliżonych do palety RAL, w związku z powyższym kolory oraz stopnie połysku nie mogą być traktowane wiążąco. Wzornik RAL służy jedynie do orientacji w palecie barw RAL.

5. Przedstawiciel Producenta jest zobowiązany do wydania Klientowi wypełnionej karty gwarancyjnej.

6. Okres udzielanej gwarancji na wyroby Sklepu liczony jest od daty sprzedaży wyrobu Przedstawicielowi Producenta. W karcie gwarancyjnej Przedstawiciel Producenta powinien określić termin ważności gwarancji.

7. Gwarancja udzielana przez Sklep jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu. 8. Przedstawiciel Producenta wykonuje wobec Klienta obowiązki gwaranta, wynikające z udzielonej gwarancji. Wzajemne prawa i obowiązki Sklepu  i Przedstawiciela Producenta z tego tytułu regulują poniższe postanowienia.

9. Montaż produktów Sklepu powinien być wykonywany przez wyspecjalizowane i przeszkolone grupy monterskie Przedstawiciela Producenta pod rygorem utraty prawa do gwarancji. 1) Specjalistyczne cechy wyrobów BiG TOR powodują, że dołączone do wyrobu instrukcje mają charakter poglądowy. Powyższe nakłada obowiązek posiadania wiedzy technicznej przekazywanej na szkoleniach BiG TOR, co jest potwierdzane imiennym zaświadczeniem wystawianym po odbyciu szkolenia w BiG TOR.

10. Montaż urządzeń elektrycznych zakupionych w Sklepie musi być wykonywany przez wykwalifikowanego elektryka pod rygorem utraty prawa do gwarancji.

11. Gwarancja obejmuje poprawne działanie wyrobu.

12. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta. Ponadto gwarancją nie są objęte:

1) utrata pierwotnych właściwości paneli sandwiczowych pod wpływem oddziaływania promieni słonecznych. Szczególnie w przypadku montażu bram w kolorach ciemnych, a w szczególności: RAL3000; 3007; 4006; 4007; 5004; 5008; 5010; 5011; 5020; 5022; 6008; 6009; 6015; 6022; 7015; 7016; 7021; 7024; 7026; 7043; 8014; 8019; 8022; 9004; 9005; 9006; 9011; 9017; 9021; oraz DEKOR; od strony nasłonecznionej budynku. Cechą każdego panela sandwiczowego jest jego bimetaliczność, co w przypadku instalacji bram ciemnych po stronie nasłonecznionej może powodować odkształcanie się poszczególnych paneli,

2) wady powstałe wskutek naturalnego zużycia, wadliwych prac przy zabudowie i montażu wykonywanych przez osoby trzecie, wadliwego uruchomienia, wadliwego lub niedbałego obchodzenia się z towarem, wadliwej konserwacji powierzchni powlekanych, nieprawidłowego obciążania, nieprawidłowego lub zbyt późnego stosowania malowania ochronnego, nieprawidłowego lub zbyt późnego zdjęcia folii osłonowych, oddziaływania wpływów zewnętrznych oraz nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i konserwacji,

3) wady powstałe na skutek eksploatacji wyrobu w sposób niezgodny z ogólnymi zasadami użytkowania i/lub instrukcją obsługi wyrobu,

4) wady powstałe na skutek eksploatacji produktu wadliwego lub eksploatacji produktu wadliwie zainstalowanego przez Przedstawiciela Producenta lub osoby trzecie,

5) wady spowodowane zmianami lub pracami naprawczymi wykonanymi przez Przedstawiciela Producenta lub osoby trzecie bez pisemnej zgody Producenta,

6) wady związane z odpornością na działanie światła przy powłokach z tworzywa sztucznego, powłok malarskich w kolorach niestandardowych oraz elementów wykonanych z drewna,

7) części dostawy, które na skutek ich właściwości materiałowych lub rodzaju ich zastosowania podlegają zwiększonemu zużyciu naturalnemu, np. uszczelki, linki, żarówki i bezpieczniki,

8) wady polegające na porysowanych, wgnieceniach, pęknięciach lub innych uszkodzeniach elementów zgłaszane po zamontowaniu urządzeń jeżeli jednoznaczne określenie strony (BiG TOR-Przedstawiciel Producenta), która doprowadziła do wystąpienia wad nie jest możliwe,

9) wady nieistotne produktu, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu (np. zarysowanie strony skrzynki aluminiowej przylegającej do muru, wgniecenie wpustu/pióra panela), nie zmieniające cech fizycznych,

10)wady takie jak uszkodzenia, zarysowania, odkształcenia oraz inne przypadki zmniejszenia walorów użytkowych produktu, jeśli powstały one w związku z transportem produktu własnym środkiem transportu Przedstawiciela Producenta, chyba że Przedstawiciel Producenta wykaże, że wady te powstały z wyłącznej winy BIG TOR.

11) uszkodzenia materiałowe powstałe na skutek niezgodnego z zaleceniami składowania towaru, w szczególności spowodowane wilgocią i/lub działaniem promieni słonecznych. Obowiązek wykazania właściwego składowania towaru obciąża Przedstawiciela Producenta.

12)Sklep nie ponosi odpowiedzialności a rękojmię wyłącza się w odniesieniu do produktów wykonanych na indywidualne zamówienie, zawierających cechy nie standardowe ( nie przewidziane w standardowej dokumentacji technicznej BiG TOR oraz aktualnym cenniku dealerskim). Cechami niestandardowymi mogą być w szczególności: wymiary spoza zakresu wymiarowego zawartego w cenniku, specyficzne prowadzenie, specyficzne powłoki, specyficzne funkcjonalności produktu.

13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: 1) wadliwego zainstalowania produktów przez Przedstawiciela Producenta lub osoby trzecie, 2) eksploatacji produktu niezgodnie z ogólnymi zasadami użytkowania i/lub wynikającymi z instrukcji obsługi produktu, OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I CENNIK WYROBÓW NR 1/2014. Każda ingerencja Przedstawiciela Producenta w wizualizację produktu, usunięcie znaków identyfikacyjnych, tabliczek znamionowych, znaków towarowych (logo), powoduje utratę gwarancji produktu.

15. Każde zgłoszenie reklamacyjne winno być właściwie udokumentowane, poprzez wypełnienie oraz przesłanie przez Przedstawiciela Producenta odpowiedniego formularza zgłoszeniowego na adres serwisbramowy@bigtor.pl , który to formularz stanowi integralną część procedury załatwiania reklamacji. Brak wymaganej dokumentacji uprawnia Sklep do odrzucenia reklamacji.

16. Koszty dojazdu do miejsca reklamacji ponosi Przedstawiciel Producenta.

W przypadku uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego Sklep udostępnia Przedstawicielowi Producenta nieodpłatnie części do napraw gwarancyjnych w celu usunięcia niezgodności w wyrobie BiG TOR. Wydanie Przedstawicielowi Producenta niewadliwych elementów lub podzespołów w miejsce wadliwych wyczerpuje obowiązki Sklepu z tytułu gwarancji, z zastrzeżeniem u17.  st. 17.

18. BiG TOR pokrywa koszty transportu do siedziby Przedstawiciela Producenta brakujących lub niewłaściwie dobranych elementów lub podzespołów w przypadku uznanych reklamacji kompletności wydania/dostawy. W innych przypadkach odbiór elementów lub podzespołów następuje w siedzibie BiG TOR.

19. W przypadkach reklamacji powstałych z tytułu wad wykonawczych wyrobu lub z tytułu niezgodności wyrobu z zamówieniem, zwrot kosztów robocizny usunięcia usterki następuje wg zryczałtowanych stawek ustalonych przez BiG TOR.

20. Przedstawiciel Producenta jest zobowiązany do zwrotu reklamowanych części lub urządzeń w terminie do 14 dni od dnia załatwienia reklamacji przez BiG TOR.

21. Brak zwrotu reklamowanych części w terminie 14 dni uprawnia BiG TOR do wystawienia faktury VAT obciążającej Przedstawiciela Producenta kosztami wydania Przedstawicielowi Producenta niewadliwych elementów lub podzespołów w miejsce wadliwych. Do kosztów wspomnianych w zdaniu poprzednim Sklep zalicza w szczególności, lecz niewyłącznie, koszty przesyłki, koszty opakowania oraz koszty wykonania przedmiotowych części, towarów lub podzespołów.

22. W związku z udzieleniem gwarancji, w stosunkach pomiędzy Sklepem a Przedstawicielem Producenta rękojmię wyłącza się.

 

§ 8 Ogólne zasady odpłatności za dostawy transportem wahadłowym BiGTOR


Wszelkie szczegółowe ustalenia dotyczące odpłatności za dostawy i innych warunków indywidualnych podawane są w indywidualnej ofercie współpracy. Na poziomie ogólnym bram odbywają się na następujących zasadach: 

-Zamówienia o wartości powyżej 3000 zł netto - BiGTOR dostarcza nieodpłatnie na adres siedziby Przedstawiciela Producenta. Dostawa na adres inny niż siedziba Przedstawiciela Producenta jest uzgadniana indywidualnie i z reguły oznacza koszt w wysokości + 5% wartości zamówienia

-Zamówienia o wartości poniżej 3000 zł netto - BiGTOR dostarcza odpłatnie na adres siedziby Przedstawiciela Producenta w cenie 99 zł netto. Dostawa na adres inny niż siedziba Przedstawiciela Producenta jest uzgadniana indywidualnie.§ 9 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach spornych, zaistniałych pomiędzy Sklepem a Przedstawicielem Producenta, o ile nie zostaną rozwiązane polubownie, właściwymi sądami są sądy właściwe dla siedziby BiG TOR.

2. Prawem właściwym dla rozstrzygania spraw spornych jest prawo polskie.

3. Do umów sprzedaży zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, podpisana w Wiedniu 11 kwietnia 1980r.

4. Rysunki i fotografie zamieszczone mają charakter poglądowy. Przedstawiciel Producenta przed złożeniem zamówienia powinien każdorazowo upewnić się czy nie zostały wprowadzone zmiany konstrukcyjne i materiałowe w oferowanych produktach bez pisemnego uprzedzenia.

5. Rysunki i schematy montażowe, numeracja pól zawiasowych i inne parametry definiujące rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia bramy określone są w widoku bramy od wewnątrz, chyba że osobnym pismem zaznaczono inaczej.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie bez pisemnego uprzedzenia; niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 k.c. Zamówienie jest przez Sklep przyjęte, jeżeli zostało potwierdzone lub zrealizowane.

7. Niniejsze Warunki Ogólne i Cennik obowiązują od 01.01.2014r.

© 2015 bigtor - technika bramowa | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & CMS: www.netcoding.pl